شناسایی و طبقه بندی

شناسایی و طبقه بندی پسماندهای تولیدی در یک واحد صنعتی، اولین گام در فرآیند مدیریت یکپارچه پسماند است که توسط PAS ارائه می گردد. شناسایی صحیح و ارائه برنامه مدون برای پسماندها در یک پروسه اعم از تولید، پردازش، بازیافت و... از یک سو باعث کاهش هزینه های مدیریت پسماند شده و از سوی دیگر باعث اعمال الزامات قانونی در واحد صنعتی خواهد شد. متخصصان PAS آمادگی شناسایی و طبقه بندی پسماندهای واحدهای صنعتی مشتریان را بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی خواهند داشت.

شناسایی و طبقه ­بندی پسماندهای تولیدی واحدهای صنعتی، گامی اساسی در مدیریت یکپارچه انواع پسماند می باشد. شناسایی صحیح، همراه با طبقه بندی و ارائه یک ساز و کار جامع برای مدیریت پسماند از تولید تا دفع نهایی آن از اساس کار متخصصان پسماند PAS خواهد بود. اعمال این فرآیند در یک واحد صنعتی، باعث کاهش هزینه های مدیریت پسماند، ارتقای سطح سلامت و بهداشت کارکنان و محیط زیست و در مراتب بعدی ایجاد منظم الزامات قانونی و افزایش رضایت مراجع نظارتی را در پی خواهد داشت. ما در PAS جهت ایجاد یک سیستم یکپارچه و جامع، طبقه بندی مختلف پسماندهای پزشکی براساس رهنمودهای ملی و بین المللی  تهیه نموده و در اختیار مشتریان محترم قرار خواهیم داد تا بدین طریق شناسایی، طبقه بندی و مراحل پس از آن مانند بسته بندی، لیبل گذاری و حمل به سایت مدیریت پسماند تسهیل گردد. شناسایی اولیه پسماند توسط مسئولین مربوطه در واحدهای صنعتی توسط (کارشناس بهداشت، HSE) انجام شده و در فرم های اختصاصی PAS تکمیل خواهد شد. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و دقیق تر در این خصوص، متخصص پسماند PAS به محل اعزام  شده و اطلاعات به صورت جامع  در همه ابعاد تکمیل خواهد شد.

چکیده خدمات PAS برای مشتریان:

+  طبقه ­بندی پسماندها بر اساس گزینه دفع

+  رعایت الزامات قانونی 

+  ­کاهش قابل توجه در هزینه های مربوطه

+  ایجاد سیستمی مبتنی بر ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی

+  تفکیک صحیح پسماندها   

+  قابلیت ارائه گزارش خوداظهاری پسماند به محیط زیست