سطح بندی مشتری

سطح بندی مشتری بر اساس چند شاخص انجام شده که پس از ارائه پنل و دریافت اطلاعات متخصص PAS از بازدید شرکت، انجام خواهد شد. مشتریان در 5 سطح مختلف دسته بندی شده و خدمات از این طریق بر اساس سطح مشتری قابل ارائه خواهد بود.