ایجاد پنل اختصاصی پسماند

در این مرحله، پنل اختصاصی مشتری جهت انجام اموری مانند گرفتن سفارشات مدیریت پسماند و سایر خدمات در اختیار مشتریان محترم قرار خواهد گرفت.