بازدید کارشناس

پس از تکمیل فرم اولیه پسماند، متخصصان PAS با اعلام قبلی از مرکز تولید کننده پسماند بازدید به عمل آورده و فرم شماره 2 یعنی فرم تکمیلی پسماند را که در نهایت به صدور کد شناسایی ملی پسماند منجر خواهد شد، را تکمیل خواهند نمود. در این مرحله در صورت وجود MSDS پسماند نزد تولید کننده، جهت کمک به شناسایی دقیق تر در اختیار متخصص PAS قرار خواهد گرفت.