تکمیل فرم اولیه پسماند

فرم اولیه شناسایی پسماند توسط تولید کننده پسماند (نماینده مشتری) تکمیل شده و در اختیار کارشناس PAS قرا خواهد گرفت. همچنین در این مرحله امکان تکمیل فرم بصورت الکترونیکی از طریق پورتال جامع مشتریان وجود دارد که در اینصورت نام کاربری و رمز ورود در اختیار مشتریان محترم قرار خواهد گرفت.