تماس با کارشناس

در شروع فرآیند همکاری با پارس آرمان، ارتباط تلفنی میان کارشناس PAS و نماینده مشتری (مسئول بهداشت، محیط، مسئول HSE یا ...) برقرار شده و شرایط اولیه بصورت تلفنی بررسی می گردد. در صورت توافق اولیه و نیاز به ادامه مراحل، پیش نویس قرار داد به همراه فرم اولیه پسماند برای نماینده مشتری ارسال خواهد شد.