صنایع شیمیایی

PAS آمادگی دارد تا مدیریت انواع پسماندهای شیمیایی تولیدی در سراسر کشور را بر عهده گرفته و مطابق با استانداردها و ضوابط قانونی این مسیر را هموار سازد.

صنایع شیمیایی به بخشی از صنایع گفته می‌شود، که مواد شیمیایی مورد نیاز دیگر صنایع را، از طریق تبدیل مواد خام به مواد مورد نیاز، تأمین می کند. تنوع محصولات تولیدی در میان این صنایع بسیار گسترده است و به همین علت انواع پسماندهای شیمیایی با ترکیبات خاص حاصل خواهند شد. نمونه هایی از این پسماندها در ذیل بدان­ها اشاره شده است:

پسماندهای قابل دریافت از مشتریان فعال در این صنعت عبارتند از:

 • لجن هاي حاصل از تصفيه فيزيكي/ شيميايي حاوي مواد خطرناك
 • پسماندهاي قابل احتراق مايع و جامد حاوي مواد خطرناك
 • پسماندهاي حاصل از ساخت، فرمولاسيون، عرضه و كاربرد اسيدها
 • پسماندهاي حاصل از ساخت، فرمولاسيون، عرضه و كاربرد بازها
 • پسماندهاي حاصل از ساخت، فرمولاسيون، عرضه و كاربرد نمك ها و محلول هاي مربوطه و اكسيدهاي فلزي
 • پسماندهاي حاصل از ساخت، فرمولاسيون، عرضه و كاربرد مواد شيميايي گوگردي، فرايندهاي شيميايي گوگردي و فرايندهاي گوگردزدايي
 • پسماندهاي حاصل از ساخت، فرمولاسيون، عرضه و كاربرد هالوژن ها و فرايندهاي شيميايي هالوژني
 • پسماندهاي حاصل از ساخت، فرمولاسيون، عرضه و كاربرد سيليسيم و مشتقات سيليسيمي
 • پسماندهاي حاصل از ساخت، فرمولاسيون، عرضه و كاربرد مواد شيميايي فسفري و فرايندهاي شيميايي فسفري
 • پسماندهاي حاصل از ساخت، فرمولاسيون، عرضه و كاربرد مواد شيميايي نيتروژني، فرايندهاي شيميايي نيتروژني و ساخت كودهاي شيميايي
 • پسماندهاي حاصل از ساخت رنگدانه هاي معدني و عوامل صدفي كننده-كدر كننده
 • پسماندهاي حاصل از فرايندهاي شيميايي معدني غير مشخص
 • سایر پسماندهای تولیدی در این صنعت

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت پسماند و نحوه همکاری، با PAS تماس حاصل نمایید.