واحد بازیافت ضایعات گیاهی

این واحد خدمات PAS قادر به دریافت انواع محصولات باغی و کشاورزی شامل: انواع درخت و درختچه، قلمه، میوه های دور ریختنی، برگ و زباله های باغ و... جهت تبدیل به کود کمپوست و دیگر مواد اولیه مهم برخی صنایع می­ باشد.

این واحد خدمات PAS  قادر به دریافت انواع محصولات باغی و کشاورزی شامل: انواع درخت و درختچه، قلمه، میوه های دور ریختنی، برگ و زباله های باغ و... جهت تبدیل به کود کمپوست و دیگر مواد اولیه مهم برخی صنایع می­ باشد. به جز جمع آوری در ظروف بهداشتی یا در کیسه های مخصوص کمپوست، مقادیر زیاد و حجیم از این نوع پسماندها، با وجود جرثقیل ها و کامیون های حمل کننده بزرگ و خدمات خرد کننده برای ما به آسانی صورت می پذیرد. لذا ما نضمین می کنیم که پسماندهای باغی و کشاورزی با ارزش به چرخه طبیعی باز خواهند گشت.

پسماندهای دور ریختنی گیاهی شامل:

  • برگ، درخت، درختچه و قلمه های پرچینی
  • + میوه های فاسد و دور ریختنی
  • چمن بریده، علف های هرز
  • + گل ها

مزایای مشتریان:

  • + تنها یک تماس جهت اجرای کامل فرآیند
  • انتخاب نا محدود برای زمان جمع آوری