شناسایی و طبقه بندی پسماند

شناسایی، طبقه ­بندی و تفکیک پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها، اولین گام موثر در فرآیند مدیریت پسماند می باشد. شرکت PAS در این زمینه پوسترهای متناسب با طبقه بندی مختلف پسماندهای پزشکی براساس رهنمودهای ملی و بین المللی (WHO) تهیه نموده است که در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

 شناسایی، طبقه ­بندی و تفکیک  پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها، اولین گام موثر در فرآیند مدیریت پسماند می باشد. شناسایی صحیح و ارائه برنامه مدون برای پسماندها در پروسه مدیریت پسماند از یک سو باعث کاهش هزینه­ های مدیریت پسماند شده و از سوی دیگر باعث اعمال الزامات قانونی خواهد شد. شرکت PAS در این زمینه پوسترهای متناسب با طبقه بندی مختلف پسماندهای پزشکی براساس رهنمودهای ملی و بین المللی (WHO) تهیه نموده است که در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.  

پیشنهاد PAS برای مشتریان:

  • +ارائه برنامه مدون برای مدیریت انواع مختلف پسماندهای پزشکی
  • +آموزش نحوۀ شناسایی و طبقه بندی پسماندها بصورت مجازی

مزایای مشتریان:

  • + رعایت الزامات قانونی
  • کاهش قابل توجه در هزینه های مربوط به مدیریت پسماند
  • + ایجاد سیستمی مبتنی بر ملاحظات بهداشتی و زیست­ محیطی 
  • تفکیک صحیح پسماندها
  • دریافت رایگان پوسترهای تهیه شده