مشاوره فنی زیست محیطی

قوانین و مقررات حاکم بر پسماند و محیط زیست، دائماً در حال تغییر و به روز شدن هستند. دامنه اغلب استانداردهای موجود در این حیطه، به طور پیوسته در حال محدود شدن در جهت ارتقای سطح سلامتی انسان و محیط زیست اند. تیم مشاوران PAS با توجه و آگاهی کامل نسبت به تحولات قانونی و علمی در این زمینه، قادر به ارائه انواع مشاوره فنی و تخصصی مهندسی محیط زیست، مدیریت پسماند و سیستم تصفیه فاضلاب به مشتریان خواهد بود.

قوانین و مقررات حاکم بر پسماند و محیط زیست، دائماً در حال تغییر و به روز شدن هستند. دامنه  اغلب استانداردهای موجود در این حیطه، به طور پیوسته در حال محدود شدن در جهت ارتقای سطح سلامتی انسان و محیط ­زیست­ اند. (حدود مجاز آلاینده های فرآیندهای مختلف در هوا، خاک، آب زیرزمینی و سطحی، حجم تولید پسماندهای ویژه، حدود مواجهه انسانی با انواع پسماندها و... ). تیم مشاوران PAS با توجه و آگاهی کامل نسبت به تحولات قانونی و علمی در این زمینه، قادر به ارائه انواع مشاوره فنی و تخصصی مهندسی محیط­ زیست، مدیریت پسماند و سیستم تصفیه فاضلاب به مشتریان خواهد بود. تیم ما از راه حل­ های به روز علمی جهت حل مشکلات و مسائل استفاده خواهند نمود. 

پیشنهاد  PASبرای مشتریان:

+ نظارت بر شبکه های دفع پسماند و تمهیدات لازم

+ به روز رسانی مفهوم مدیریت پسماند ( مدیریت یکپارچه)

+ ارائه راه حل های پیشنهادی جهت رفع نواقص (برای مثال نحوه ذخیره سازی پسماندها و ...)

+ نظارت بر پسماندهای تولیدی صنایع و شبکه های دفع پسماند

+ كنترل و تطابق كار انجام شده با مشخصات استانداردها