ایستگاه سبز پسماند

ما در PAS، برنامه ویژه ای جهت نگهداری موقت پسماندها در محل تولید کننده پسماند اعم از پسماندهای صنعتی و ویژه، دارویی- شیمیایی و عفونی خواهیم داشت. در این خصوص ما برای مشتریان خود طرح خاصی را جهت نگهداری پسماند تا انجام برنامه جمع آوری با رعایت تمام نکات HSE و سلامت افراد در محل تولید پسماند خواهیم داشت. این طرح که بصوت انحصاری توسط PAS اجرا شده و تحت عنوان ( ایستگاه سبز پسماند) شناخته می شود، مورد رضایت بسیاری از مشتریان قرار گرفته است.

ما در PAS، برنامه ویژه ای جهت نگهداری موقت پسماندها در محل تولید کننده پسماند اعم از پسماندهای صنعتی و ویژه، دارویی- شیمیایی و عفونی خواهیم داشت. در این خصوص ما برای مشتریان خود طرح خاصی را جهت نگهداری پسماند تا انجام برنامه جمع آوری با رعایت تمام نکات HSE و سلامت افراد در محل تولید پسماند خواهیم داشت. این طرح که بصوت انحصاری توسط PAS اجرا شده و تحت عنوان ( ایستگاه سبز پسماند) شناخته می شود، مورد رضایت بسیاری از مشتریان قرار گرفته است:

مزایای مشتریان:

  • + عدم بروز مسائل بهداشتی و حوادث در محل تولید پسماند
  • + ارتقاء کیفیت مدیریت پسماند در واحد
  • + کاهش هزینه های مدیریت پسماند 
  • + عدم بوجود آمدن بی نظمی در محل واحد
  • + رایگان بودن طرح ایستگاه سبز پسماند 
  •