مدیریت یکپارچه پسماندهای پزشکی

سیستم مدیریت یکپارچه پسماند ارائه شده توسط پارس آرمان سمنان شامل یک برنامه ریزی منسجم و هدفمند برای کلیه مشتریان در بخش پزشکی از ابتدای تولید تا دفع نهایی پسماند خواهد بود.