اخذ مجوز های قانونی

ما با اخذ مجوزهای قانونی در حوزه پسماندهای صنعتی، ویژه و پزشکی، به ارائه خدمات مدیریت پسماند می پردازیم.

امروزه بسیاری از افراد و شرکت های سودجو در کشور در حال فعالیت بوده و عامل آلودگی بخش وسیعی از محیط زیست هستند. این شرکت های بدون مجوز فعالیت از مراجع نظارتی مربوطه، اقدام به دریافت پسماند از بخش های مختلف صنعتی و پزشکی نموده و در نهایت آن را در محیط زیست رها می نمایند. شرکت پارس آرمان سمنان، با دریافت مجوزهای قانونی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در حوزه پسماندهای صنعتی و ویژه، و مجوز مدیریت پسماندهای پزشکی از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی استان سمنان، به عنوان تنها پیمانکار مجاز و فعال در استان سمنان می باشد.